top of page

City Print

I am one of the graphic designers in the City Print
第34屆香港城市大學學生會編輯委員會最後一期刊物《六月二百零三日》

網上版link:
https://drive.google.com/file/d/1E-buFySlIoNhAnvzd90s4K6mVn_H8PpQ/view?usp=sharing

46040031.JPEG

​Preview

APznzaZpLNymSOzLxi95E57yvZyq4ovg4J4Lqdt3
cp-50.jpg
cp-51.jpg
cp-13.jpg
cp-12.jpg
cp-11.jpg
cp-09.jpg
cp-10.jpg
cp-08.jpg
cp-07.jpg
cp-05.jpg
cp-06.jpg
cp-04.jpg
bottom of page